ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU KUNERT.BABY

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTICKÁCH
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu slouží pro informační účely, což znamená, že nepředstavují zdroj závazků pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně základu, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě.

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Borowiance (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000770838; rejstříkový soud, kde je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud v Częstochowa, 17. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 5742067315, REGON 382531419, e-mailová adresa: office@kunert.baby a telefonní číslo: (+48) 662565934 - dále dále jen „Správce“ a je zároveň Poskytovatelem služeb internetového obchodu a Prodávajícím.

Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem Služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - jejich neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na Internetovém obchodě. webových stránkách a v Řádu internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem vedou k nemožnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení účetnictví) a jejich neposkytnutí bude zabránit Správci v plnění těchto povinností.

Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromážděny pro stanovené zákonné účely a nebudou podrobeny dalšímu zpracování, které je neslučitelné s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávat ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávat způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a nahodilým ztrátu, zničení nebo poškození za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.

S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv a svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování bylo prováděno v souladu s nařízením GDPR a být schopen toto prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k tomu, aby neoprávněné osoby nemohly získávat a upravovat osobní údaje zasílané elektronicky.

Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu, která jsou k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu.

 1. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech a v rozsahu, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. ; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené Správci; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé alespoň jeden z důvodů uvedených v bodě. 2.1 zásady ochrany osobních údajů. Konkrétní základ pro zpracování osobních údajů Příjemců služeb a zákazníků Internetového obchodu Správcem je uveden v dalším bodě zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

 1. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Pokaždé, účel, základ a období, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Příjemcem služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo Správcem. Pokud se například Zákazník rozhodne nakupovat v Internetovém obchodě a zvolí si osobní odběr zakoupeného Produktu místo kurýrní zásilky, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem realizace uzavřené Kupní smlouvy, ale již nebudou zpřístupněna dopravci provádějícímu přepravu jménem Správce.

Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v tabulce níže:

Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů Doba uložení údajů

Uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv Článek 6 odst. 1 písm. 1 písmeno b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou provést, ukončit nebo vypršet jinak uzavřenou kupní smlouvu nebo smlouvu o elektronické službě.

Přímý marketing, čl. 6 odst. 1 1 písmeno f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívající v péči o zájmy a dobrou image Správce, jeho Internetového obchodu a ve snaze prodávat Produkty

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání zákonem oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí doba je dána právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).

Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, pokud subjekt údajů vznese v tomto ohledu účinnou námitku.

Marketing čl. 6 odst. 1 1 písmeno a) Nařízení GDPR (souhlas) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem.Údaje jsou uloženy do doby, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Vedení účetních knih Článek 6 odst 1 písmeno c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 74 sekce 2 zákona o účetnictví, t.j. ze dne 30.1.2018 (s. z. 2018, pol. 395, ve znění pozdějších předpisů) - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti uložené správci Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonnými ustanoveními požadavek, aby správce uchovával účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po účetním roce, ke kterému se údaje vztahují).

Zjišťování, vymáhání nebo obhajoba nároků, které může Správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci Článek 6 odst. 1 písm. 1 písmeno f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v určení, uplatňování nebo obhajobě nároků, které mohou být Správcem uplatněny nebo které mohou být vůči Správci uplatněny Údaje jsou uchovávány po dobu právní existence oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které lze vůči Správci uplatnit (základní promlčecí lhůta pro nároky vůči Správci je šest let).

Používání webových stránek Internetového obchodu a zajišťování jejich správného fungování Článek 6 sekce 1 písmeno f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu Údaje jsou uchovávány po dobu existence zákonného oprávněný zájem sledovaný Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí doba je dána právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).

Vedení statistik a analýza návštěvnosti v sekci Článek 6 internetového obchodu 1 písmeno f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýze návštěvnosti v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodej Produktů.Údaje jsou uchovávány po dobu existence zákonem odůvodněného účelu.Zájem sledovaný Správcem, nejdéle však do promlčecí doby pro nároky Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností prováděnou Správcem . Promlčecí doba je dána právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).

 1. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

Údaje nejsou Správcem předávány v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů – Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro dosáhnout toho. Pokud například Zákazník využívá osobní sběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, přičemž Správce zajišťuje, že v takovém případě tak bude činěno ve vztahu k zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany - v souladu s Nařízením GDPR, a v případě jiné země, že předání proběhne na základě standardních doložek o ochraně údajů. Správce zajišťuje, aby subjekt údajů měl možnost získat kopii svých údajů. Správce předává shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. dodavatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky implementace vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty obsluhující sklad a/nebo proces expedice - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod k doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybraným dopravce, zasílatel nebo zprostředkovatel provádějící zásilku na objednávku Správce, a pokud se zásilka uskutečňuje z externího skladu - subjektu zabezpečujícímu sklad a/nebo proces přepravy - v rozsahu nezbytném pro doručení Produktu Zákazníkovi.

subjektům vyřizujícím elektronické platby nebo platby platební kartou - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby elektronickou nebo platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu vyřizujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na adrese žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.

poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb prostřednictvím něj poskytovaných (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailových a hosting a poskytovatelé správcovského softwaru a poskytování technické pomoci Správci) - Shromážděné osobní údaje Zákazníka Správce zpřístupní vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jejím jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro splnění daného úkolu.účel zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

poskytovatelé sociálních zásuvných modulů, skriptů a dalších podobných nástrojů umístěných na stránkách Internetového obchodu, které umožňují prohlížeči osoby navštěvující stránky Internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů zmíněných plug-inů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů k stránka sociální sítě) a předávání osobních údajů návštěvníka za tímto účelem těmto poskytovatelům, včetně:

Meta Platforms Ireland Ltd. – Správce používá sociální zásuvné moduly Facebooku nebo Instagramu na webových stránkách internetového obchodu (např. tlačítko To se mi líbí, Sdílet nebo přihlášení pomocí přihlašovacích údajů Facebooku), a proto shromažďuje a sdílí osobní údaje Uživatele služby pomocí webových stránek Internetový obchod společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ ( tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu používání služeb – bez ohledu na to, zda má uživatel služby účet na Facebooku nebo Instagramu a je přihlášen na Facebooku nebo Instagram).

 1. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

GDPR vyžaduje, aby Správce poskytl informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 sekce 1 a 4 GDPR, a – alespoň v těchto případech – důležité informace o zásadách jejich provádění, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace týkající se možného profilování.

Správce může využívat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani možnosti využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby. nebo navrhnout lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu. I přes profilování se daná osoba může svobodně rozhodnout, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém obchodě.

Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předpověď chování osoby na webu internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů vyrobené v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, aby Správce měl osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se ho týkají nebo se jej obdobně významně dotýká.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 sekce 2 písm a) GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a způsobem uvedeným v ustanoveních Nařízení GDPR a polských právních předpisech, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 sekce 1 písmeno e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjištění, výkon nebo obhajobu nároky.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém jaké zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře. k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

 1. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTICKÁCH

Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na na používaném zařízení). návštěvníci našeho online obchodu). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, naleznete mimo jiné na: zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Soubory cookie, které lze odesílat webem internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Vzhledem k jejich dodavateli:

vlastní (vytvořeno webem Internetového obchodu Správce) a

patřící třetím stranám/subjektům (jiným než Správce)

Vzhledem k době jejich uložení na zařízení osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu:

session cookies (uložené, dokud se neodhlásíte z internetového obchodu nebo nevypnete webový prohlížeč) a

trvalé (uložené po stanovenou dobu definovanou parametry každého souboru nebo do ručního odstranění)

Vzhledem k účelu jejich použití:

nezbytné (umožnění správného fungování webových stránek internetového obchodu),

funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webu Internetového obchodu preferencím návštěvníka webu),

analytické a výkonnostní (shromažďování informací o tom, jak používat webovou stránku internetového obchodu),

marketing, reklama a sociální média (shromažďování informací o osobě navštěvující webovou stránku internetového obchodu za účelem zobrazování reklam této osobě, jejich personalizace, měření účinnosti a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě síťové stránky nebo jiné webové stránky patřící do stejných reklamních sítí jako internetový obchod)

Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující konkrétní účely:

Účely používání cookies v Internetovém obchodě Správce

identifikace uživatelů služeb jako přihlášených do online obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory cookie)

zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky (nezbytné soubory cookie)

zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie)

přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Uživatele Služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční soubory cookie)

vedení anonymních statistik ukazujících, jak jsou webové stránky internetového obchodu používány (analytické a výkonové soubory cookie)

zobrazování a vykreslování reklam, omezování počtu zobrazení reklam a ignorování reklam, které uživatel služby nechce vidět, měření efektivity reklam a také personalizace reklam, tj. zkoumání charakteristik chování lidí navštěvujících internetový obchod prostřednictvím anonymní analýzy své činnosti (např. opakované návštěvy konkrétních webových stránek, klíčová slova atd.), aby si vytvořili svůj profil a poskytli jim reklamy přizpůsobené jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook , tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (soubory marketingové, reklamní a sociální soubory cookie)

V nejoblíbenějších webových prohlížečích je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby provozu souborů cookie a jejich poskytovatele) odesílané webem internetového obchodu, a to následujícím způsobem:

V Chrome:

v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo,

přejděte na kartu "Cookies".

Ve Firefoxu:

v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo,

přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“,

klikněte na pole „Sledovací soubory cookie napříč weby“, „Sledování sociálních sítí“ nebo „Sledovaný obsah“

V Internet Exploreru:

klikněte na nabídku "Nástroje",

přejděte na kartu „Možnosti internetu“,

přejděte na kartu "Obecné",

přejděte na kartu "Nastavení",

klikněte na pole "Zobrazit soubory".

V prohlížeči Opera:

v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo,

přejděte na kartu "Cookies".

V Safari:

klikněte na nabídku "Předvolby",

přejděte na kartu "Soukromí",

klikněte na pole „Spravovat data webových stránek“.

Bez ohledu na prohlížeč pomocí nástrojů dostupných např. na: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

Ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie většina webových prohlížečů dostupných na trhu. Každý si může definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkcionality Internetového obchodu (např. nebude možné dokončit cesta objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během následujících kroků zadávání objednávky).

Nastavení internetového prohlížeče ohledně Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním Cookies naším Internetovým obchodem – v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich vlastním odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy prohlížeče a na následujících webových stránkách (stačí kliknout na odkaz):

v prohlížeči Chrome

ve Firefoxu

v Internet Exploreru

v prohlížeči Opera

v prohlížeči Safari

v prohlížeči Microsoft Edge

Správce může v internetovém obchodě používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci udržovat statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tato data jsou agregovaná. Pomocí výše uvedených služeb v Internetovém obchodě Správce shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků Internetového obchodu a jak se chovají na webových stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

Dané osobě je možné jednoduše zablokovat zpřístupnění informací o své aktivitě na webu Internetového obchodu Google Analytics – za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd., k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Vzhledem k možnosti Správce využívat v Internetovém obchodě reklamní a analytické služby poskytované společností Google Ireland Ltd., Správce uvádí, že úplné informace o zásadách zpracování údajů osob navštěvujících Internetový obchod (včetně informací uložených v souborech cookie) Google Ireland Ltd. naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služeb Google dostupných na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vám doporučuje, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam uvedené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod správce.